Arkiv. Kommunestyret 5. november 2012
Annonse
SAK 76/12 EIENDOMSFORHOLD TIL UMATRIKKULERT GRUNN, URSKOG-HØLANDSBANEN
SAK: 75/12 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013
SAK 77/12 FREMTIDIG DRIFT AV HALSNES
SAK 78/12 FELLES REVISJONSORDNING FOR ROMERIKE
SAK 79/12 RAPPORTERING 2. TERTIAL 2012
SAK 80/12 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 - 2016
SAK 81/12 SUPPLERINGSVALG TIL KONTROLLUTVALGET
Sak: 74/12 BYGGING AV KOMMUNAL BOLIG, BJØRKELANGEN
Sak:73/12 GLOMMA KRYSSING - MULIGHETSSTUDIE
Oppmøte og godkjenning av møteinnkalling
Innledning: Thomas Grønnerød-Hemmingby. Hvordan gjør Aurskog-Høland kommune innkjøp? Nan Torill Halseth Magnesholen Innkjøp i praksis ved Jane Brit Løland
Ytrenytt Filmavis
Ytrenytt Filmavis
Kommunestyret 5.november 2012
Navn opprop godkjenning av innkalling
Innkjøpsordningen foredrag. Aurskog Høland kommune anskaffer varer og tjenester for NOK 159 mill. per år. (2011- tall) Av dette tas NOK 113 mill. gjennom egne resurser NOK 46 mill. er på avtaler forhandlet frem av IINR
SAK 73/12 GLOMMA KRYSSING MULIGHETSSTUDIE. Vedtak: 1. Kommunene Aurskog-Høland, Sørum og Fet ber om at staten gjennom Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet snarest får utarbeidet en konseptvalgutredning. 2. Kommunene er opptatt å få til en balansert utbygging av vei og kollektive transportmidler, og ber om at dette blir vektlagt i arbeidet med en KVU. 3. Kommunene er for sin del opptatt av å få utredet bompengefinansiering som grunnlag for en ev. framtidig beslutning om bompengefinansiering.
SAK 74/12 BYGGING AV KOMMUNAL BOLIG, BJØRKELANGEN
SAK 75/12 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013
SAK 76/12 EIENDOMSFORHOLD TIL UMATRIKKULERT GRUNN, URSKOG HØLANDSBANEN
SAK 77/12 FREMTIDIG DRIFT AV HALSNES. 1. Halsneskomiteens forslag til ny styringsstruktur vedtas. 2. Halsneskomiteens forslag til tiltak, tas inn i arbeidet med økonomiplan for 2013 --2017. 3. Fra komite for teknisk drift og kultur oppnevnes representanten: Rune Werner Karlsen. 4. Komite for oppvekst og utdanning bes oppnevne en representant i neste møte.
SAK 78/12 FELLES REVISJONSORDNING FOR ROMERIKE: Vedtak i KOMMUNESTYRET: 1. Formannskapet slutter seg til kontrollutvalgets innstilling. 2. Formannskapet tar saken om Felles revisjonsordning for Romerike til orientering. 3. Økonomiske konsekvenser av ny revisjonsordning tas inn i Økonomiplan 2013-2016. Kontrollutvalgets enstemmige innstilling til kommunestyret: 1. Det opprettes en felles revisjonsordning for kommunene Aurskog- Høland, Eidsvoll,Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Revisjonsordningen organiseres som et IKS etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. 2. Selskapets foretaksnavn er Romerike Revisjon IKS. 3. Rapporten « Utredning av felles revisjonsordning på Romerike» legges til grunn for det videre arbeidet med opprettelse av selskapet. 4. Det opprettes et midlertidig interimsstyre i tråd med vedlegg 2 (Notat opprettelse av interimsstyre) til saken. Interimsstyret virker inntil styre for selskapet er valgt. 5. Utgiftene i forbindelse med opprettelse av selskapet fordeles på kommunene etter innbyggertall.
SAK 79-12 RAPPORTERING 2. TERTIAL 2012. Vedtak i KOMMUNESTYRET: 1. Rapportering på Økonomiplan 2012, 2. tertial godkjennes med følgende endringer på driftsbudsjettet for 2012: (tall i 1000 kr) Sektor/stab Tiltak Sum Finans Reduserte renteutgifter -1 000 Finans Redusert inntekt premieavvik 2 551 Finans Økt pensjonskostnader -1 740 Finans Økt lønns- og pensjonsreserver 2 400 Finans Redusert disp fond øremerket nedsatt funk.nivå -500 Oppvekst og utdanning Generell styrking 1 000 Helse og rehabilitering Økt ramme nedsatt funksjonsnivå 500 Helse og rehabilitering Generell styrking 500 Tekniske tjenester Generell styrking 700 Stab personal Økt annonseutgifter og personforsikringer 450 Sum merforbruk etter 2. tertial 4 861 Tidligere budsjettert overskudd -8 345 Sum udisponert årsoverskudd -3 484 2. Bruk av formannskapets tilleggsbevilgningspost Det godkjennes at «Mekkegarasje» Aurskog tilføres kr. 100 000 til asfaltering. Beløpet dekkes av formannskapets tilleggsbevilgningspost. Formannskapets tilleggsbevilgningspost er med dette bruktopp for 2012.
SAK 80/12 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 - 2016. Vedtak i KOMMUNESTYRET: 1. Kommunal planstrategi for Aurskog--Høland kommune 2012- 2016 vedtas. Planprogram kommuneplan høsten 2013. 2. Kommuneplanens samfunnsdel rulleres med oppstart høsten 2013. 3. Kommuneplanens arealdel rulleres med oppstart høsten 2013.
SAK. 81/12 SUPPLERINGSVALG TIL KONTROLLUTVALGET
Annonse